GPS – Thiết bị định vi vệ tinh là gì ?

GPS (Global Positioning System) – Hệ thống định vị toàn cầu – là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được toạ độ của vị trí đó.

Đọc tiếp